เทศบาลตำบลปัว ประชุมเตรียมความพร้อม การต่อใบอนุญาตโรงฆ่าสัตว์

เทศบาลตำบลปัว ประชุมเตรียมความพร้อม
การต่อใบอนุญาตโรงฆ่าสัตว์
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปัว

         วันที่ 3 พฤษศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลปัว โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ประชุมเตรียมความพร้อม ในการต่อใบอนุญาตโรงฆ่าสัตว์ โดยที่ประชุมได้มีการหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ และการปฏิบัติงานของโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลปัว พร้อมได้ปรึกษาหารือการเตรียมข้อมูล เอกสาร ในการต่อใบอนุญาต
โดยมีนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว เป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วย นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรี พ.จ.อ.อุดร นัยทอง รองปลัดเทศบาล นายมงคล พุ่มพงษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง นางอมรรัตน์ หาญต๊ะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จ่าเอกสถิต พงษ์เจตสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข และนายธีรศักดิ์ ไชยยา สัตวแพทย์ ในการร่วมประชุมครั้งนี้