เทศบาลตำบลปัว ประชุมหารือการจัดการขยะ เทศบาลตำบลปัว

เทศบาลตำบลปัว ประชุมหารือการจัดการขยะ เทศบาลตำบลปัว ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบล

         วันที่ 11 พฤศปัวจิกายน 2564 เทศบาลตำบลปัว โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ประชุมหารือการจัดการขยะ เทศบาลตำบลปัว ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปัว โดยที่ประชุมได้มีการหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการก่อสร้างศูนย์การจัดการขยะ การประเมินชุมชนด้านการจัดการขยะเพื่อขอรับงบประมาณจากเทศบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการขยะในพื้นที่เทศบาล

โดยมีนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว เป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วย นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรี นางสาวลภัสสินี บุญยศวรพันธุ์ รองนายกเทศมนตรี นายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาล พ.จ.อ.อุดร นัยทอง รองปลัดเทศบาล นางอมรรัตน์ หาญต๊ะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จ่าเอกสถิต พงษ์เจตสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข พนักงานเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลปัว พร้อมด้วยผู้นำชุมชนในพื้นที่เทศบาลตำบลปัว จำนวน 13 หมู่บ้าน เข้าร่วมประชุมครั้งนี้