คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ 40/2564 เรื่อง กำหนดมาตรการในพื้นที่เสี่ยงการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ 40/2564
เรื่อง กำหนดมาตรการในพื้นที่เสี่ยงการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
กำหนดให้พื้นที่บ้านสองแคว หมู่ที่ 5 และบ้านใหม่เจริญสุข หมู่ที่ 14
ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
มาตรการจํากัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคในพื้นที่เสี่ยง
-ห้ามจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเสียง เช่น การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ / การประกอบศาสนกิจ เป็นต้น
-ห้ามบุคคลรวมกลุ่มกัน ตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป เว้นแต่เป็นบุคคลที่อาศัยอยู่ในหลังคาเรือนเดียวกัน
-ห้ามบุคคลรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มภายในร้านอาหาร เว้นแต่ซื้อกลับไปบริโภคทีอื่น
-ห้ามบุคคลใดในเขตพื้นที่เสี่ยงออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 21.00 นาฬิกา ถึง 04.00 นาฬิกาของวันรุ่งขึ้น
-ห้ามจำหน่าย และห้ามบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ในพื้นที่เสี่ยง
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 11-24 พฤศจิกายน 2564