ประกาศเทศบาลตำบลปัว เรื่อง ขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

ประกาศเทศบาลตำบลปัว
เรื่อง ขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)
เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565
        โดยขอขยายเวลาการจัดทำบัญชีรายชื่อรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประกาศพร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบ จากภายในเดือน พฤศจิกายน 2564 เป็นภายในเดือนธันวาคม 2564
        ทั้งนี้จะไม่กระทบการชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินาภาษีจะต้องดำเนินการภายในเดือนเมษายน 2565