ประกาศเทศบาลตำบลปัว เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการใช้รถรางนำเที่ยวของเทศบาลตำบลปัว พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศเทศบาลตำบลปัว เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการใช้รถรางนำเที่ยวของเทศบาลตำบลปัว พ.ศ. ๒๕๖๔