เทศบาลตำบลปัว ประชุมหารือ การวางแผนการจัดการตลาดเทศบาล 1 (ตลาดบน)

เทศบาลตำบลปัว ประชุมหารือ การวางแผนการจัดการตลาดเทศบาล 1 (ตลาดบน)

        วันที่ 21 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลปัว ประชุมหารือการวางแผนการจัดการตลาดสดเทศบาล 1 (ตลาดบน) เพื่อขับเคลื่อนและยกระดับตลาดสดของเทศบาล ทั้ง 2 แห่ง ให้เป็นตลาดดีมีมาตรฐาน รองรับการเติบโตของเมือง และนักท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและรายได้ของคนในชุมชนเขตเทศบาล โดยที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายการพัฒนา กิจกรรม/โครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2565 รวมถึงพิจารณาการจัดการขยะ และการวางแผนจุดบำบัดน้ำเสียของตลาด
โดยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายนายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรี นางสาวลภัสสินี บุญยศวรพันธุ์ รองนายกเทศมนตรี เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วย นายกิตติกาจ เกียรติมหาชัย เลขานุการนายกเทศมนตรี พ.จ.อ.อุดร นัยทอง รองปลัดเทศบาล นางอมรรัตน์ หาญต๊ะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข เข้าร่วมประชุมครั้งนี้