เทศบาลตำบลปัว ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปัว ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปัว

เทศบาลตำบลปัว ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปัว
ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปัว

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลปัว จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปัว ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปัว โดยมีการพิจารณาประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-25670) เทศบาลตำบลปัว และการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปัวประจำปี 2564
โดยมีนายยงค์ หาญยุทธ ประธานกรรมการ เปิดการประชุม ร่วมด้วย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปัว และฝ่ายเลขานุการ เข้าร่วมประชุม