การประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น “เที่ยวเท่ ๆ เสน่ห์เมืองไทย”

การประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น “เที่ยวเท่ ๆ เสน่ห์เมืองไทย”
โดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)

        เพื่อรองรับการเดินทางท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในชุมชนท้องถิ่นต่างๆ ทั้งยังช่วยกระจายรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวในจังหวัดต่างๆของไทยได้มีรายได้จากการจำหน่ายสินค้า และการบริการด้านต่างๆ ภายในแอพพลิเคชั่นรวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในภูมิภาคต่างๆ ของไทย แหล่งท่องเที่ยวของ 10 สุดยอดต้นแบบชุมชน ยลวิถี และชุมชนคุณธรรมฯในโครงการเที่ยวชุมชนยลวิถี 228 แห่งทั่วประเทศที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ อาทิ วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สถานที่สำคัญและโดดเด่นของท้องถิ่น ศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม การแสดงพื้นบ้านชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ร้านอาหารยอดนิยม ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม สินค้าเกษตร และที่พักแบบโฮมสเตย์

แอปพลิเคชั่น “เที่ยวเท่ ๆ เสน่ห์เมืองไทย” สามารถดาวน์โหลดได้โดย ระบบ iOS ดาวน์โหลดได้ที่ App Store และระบบ Android ดาวน์โหลดได้ที่ Play store

 

ด้วย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนทุกท่าน ดาวน์โหลด แอปพลิเคชั่น “เที่ยวเท่ ๆ เสน่ห์เมืองไทย” ในระบบ IOS ได้ที่ App Store และในระบบ Android ได้ที่ Play Store จัดทำโดย สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งแอปพลิเคชั่นดังกล่าวได้มีเมนูให้บริการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว เส้นทางการท่องเที่ยว พร้อมเชื่อมโยงระบบการนำทางแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัด กับเส้นทาง “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” เพื่อเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ การตลาด การจำหน่ายสินค้าและบริการ โดยเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนหรือท้องถิ่น ให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน