คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ 44/ 2564 เรื่อง มาตรการกรณีเฉพาะเพื่อเทศกาลปีใหม่

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน
ที่ 44/ 2564
เรื่อง มาตรการกรณีเฉพาะเพื่อเทศกาลปีใหม่
อนุญาตให้มีการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เฉพาะร้านที่มีพื้นที่เปิด ที่อากาศ
สามารถระบายถ่ายเทได้ดี เป็นกรณีเฉพาะเพื่อเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ตามเวลาเปิดทำการปกติ ในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 จนถึงเวลา 01.00 นาฬิกา ของวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565