คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ 43/ 2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน
ที่ 43/ 2564
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

“กรณีผู้เดินทางอายุยังไม่ครบ 12 ปีบริบูรณ์ และได้เดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแล
ให้ได้รับข้อยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามความในวรรคก่อน”