เทศบาลตำบลปัว ประชุมเตรียมความพร้อม การบริหารจัดการตลาดสดเทศบาล ๑ (ตลาดบน) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปัว

เทศบาลตำบลปัว ประชุมเตรียมความพร้อม
การบริหารจัดการตลาดสดเทศบาล ๑ (ตลาดบน) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปัว

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลปัว จัดการประชุม เตรียมความพร้อมการบริหารจัดการตลาดสดเทศบาล 1 (ตลาดบน) ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปัว โดยจะขับเคลื่อนสู่ตลาดดีมีมาตรฐาน ภายในปี 2567 โดยที่ประชุมมีการประชุมเกี่ยวกับสรุปการบริหารจัดการตลาดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระเบียบการบริหารจัดการตลาดสด และการจำหน่ายสินค้าในตลาดสด และการประมูลตลาดสดเทศบาล 1 (ตลาดบน) รวมถึงพิจารณารูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการตลาดสู่ตลาดดีมีมาตรฐาน ภายในปี 2567
โดยมีนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรี นางสาวลภัสสินี บุญยศวรพันธุ์ รองนายกเทศมนตรี นายกิตติกาจ เกียรติมหาชัย เลขานุการนายกเทศมนตรี และ พ.จ.อ.อุดร นัยทอง รองปลัดเทศบาล นางอมรรัตน์ หาญต๊ะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าฝ่าย และพนักงานจากกองสาธารณสุข ร่วมด้วย ผู้ประกอบการที่จำหน่ายสินค้าในตลาดเทศบาล 1 (ตลาดบน) เข้าร่วมการประชุม และพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการตลาด