ชุดปฏิบัติการป้องกันและควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลปัว ดำเนินการทำความสะอาดและทำลายเชื้อ เพื่อควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนบ้านปรางค์

ชุดปฏิบัติการป้องกันและควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลปัว
ดำเนินการทำความสะอาดและทำลายเชื้อ เพื่อควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนบ้านปรางค์

        วันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลปัว โดยชุดปฏิบัติการป้องกันและควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลปัว ดำเนินการควบคุมโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 โดยทำการพ่นทำลายเชื้อตามหลักอนามัยสิ่งแวดล้อม บริเวณห้องเรียน และบริเวณโดยรอบ ที่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ได้มีการสัมผัส ณ โรงเรียนบ้านปรางค์ ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน
โดยมี นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว และคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ จากเทศบาลตำบลปัว ได้มอบหมายให้นางอมรรัตน์ หาญต๊ะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) และเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว เข้าร่วมการปฏิบัติงานครั้งนี้