ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จังหวัดน่าน (ฉบับที่ 4)

ประกาศจังหวัดน่าน
เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จังหวัดน่าน
(ฉบับที่ 4)

การเข้าจังหวัดน่านให้ลงทะเบียนน่านปลอดภัยทุกครั้ง หากมาจากพื้นที่จังหวัดที่มีความเสี่ยงสูง 4 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี สมุทรปราการ อุบลราชธานี ภูเก็ต ต้องกักตัว14 วัน ยกเว้นได้รับวัคซีนตามเกณฑ์หรือมีผลตรวจโควิดมาแสดง
เริ่ม 9 มกราคม 2565