เทศบาลตำบลปัว ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันสมเด็จพระเนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี, วันกองทัพไทย) และโครงการถนนเมืองสะอาดปราศจากขยะ Big Cleaning Day

เทศบาลตำบลปัว ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันสมเด็จพระเนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี, วันกองทัพไทย)
และโครงการถนนเมืองสะอาดปราศจากขยะ Big Cleaning Day

          วันที่ 18 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลปัว เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี, วันกองทัพไทย) และโครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ Big Cleaning Day เพื่อสร้างการตระหนักรู้และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ณ สวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำ ร.ส. 200 ปี โดยเป็นกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เก็บขยะ 2 ข้างทาง บริเวณ สามแยกร้านทองธนดล -โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ตลาดสดเทศบาล 1 (ตลาดบน) – สี่แยกบ้านนาป่าน และ หน้าสวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำ ร.ศ. 200 ปี –บ้านขอน
โดยมีนายสมเกียรติ อาจสังข์ นายอำเภอปัว เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย นายพัสกร พอใจ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท้องถิ่นจังหวัดน่าน นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรี นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรี นางสาวลภัสสินี บุญยศวรพันธุ์ รองนายกเทศมนตรี นายกิตติกาจ เกียรติมหาชัย เลขานุการนายกเทศมนตรี นายอุทิศ จิตอารี ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภา พร้อมด้วย นายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาล พ.จ.อ.อุดร นัยทอง รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ จากทุกส่วนราชการ/กอง พนักงานเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลปัว และประชาชนจิตอาสาสาในพื้นที่เทศบาลตำบลปัว เข้าร่วมการกิจกรรมครั้งนี้