จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

เทศบาลตำบลปัว จัดทำจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 เพื่อเผยแพร่การดำเนินกิจกรรมต่างๆของเทศบาลฯ