เทศบาลตำบลปัว ประชุมคณะกรรมการขยะ 5 อำเภอสายเหนือ ของจังหวัดน่าน การหารือพื้นที่เพื่อดำเนินการศูนย์จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

เทศบาลตำบลปัว ประชุมคณะกรรมการขยะ 5 อำเภอสายเหนือ ของจังหวัดน่าน
การหารือพื้นที่เพื่อดำเนินการศูนย์จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลปัว จัดประชุมคณะกรรมการขยะ 5 อำเภอสายเหนือ ของจังหวัดน่าน โดยมีการหารือเรื่องพื้นที่เพื่อดำเนินการศูนย์จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เพื่อรองรับขยะ 5 อำเภอสายเหนือ โดยมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการขยะสู่ความยั่งยืน” โดยท่านสุรพล เจริญภูมิ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
โดยมีนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการขยะ 5 อำเภอสายเหนือ เปิดประชุม ร่วมด้วยนายพัสกร พอใจ จากท้องถิ่นจังหวัดน่าน และคณะกรรมการ ซึ่งประกอบไปด้วยนายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยปลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 5 อำเภอสายเหนือ นายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม และรวมหารือในการเสนอพื้นที่เพื่อดำเนินการศูนย์จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย