เทศบาลตำบลปัว ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะประจำปี 2565

เทศบาลตำบลปัว ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะประจำปี 2565

         วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลปัว จัดการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนชุมชนและโรงเรียนปลอดภัยขยะประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปัว เบื้องต้นมีโรงเรียนเข้าร่วม 5 แห่ง ชุมชน 1 แห่ง
โดยมี นางอมรรัตน์ หาญต๊ะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ได้รับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรจาก ท่านผู้อำนวยการ พัทธนันท์ พิพิธนวงค์ และ ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม อำเภอเชียงกลาง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย