เทศบาลตำบลปัว ประชุมคณะกรรมการและคณะที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาตำบลปัว เรื่องการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปัว

วันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลปัว โดยกองการศึกษาได้จัดการประชุม คณะกรรมการและคณะที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาตำบลปัว เรื่องการจัดตั้ง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปัว
โดยมี นายเสน่ห์ ช่างเงิน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา เป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วยนายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาล พ.จ.อ.อุดร นัยทอง รองปลัดเทศบาล นางพัทธนันท์ ถาวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา หัวหน้าฝ่าย และคณะครู เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือในเรื่องการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปัว ในครั้งนี้ด้วย