เทศบาลตำบลปัว ประชุมเตรียมความพร้อม การบริหารจัดการตลาดสดเทศบาล 1 (ตลาดบน) และตลาดโต้รุ่ง

วันที่ 24 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลปัว จัดการประชุม เตรียมความพร้อมการบริหารจัดการตลาดสดเทศบาล 1 (ตลาดบน) และผู้ประกอบการตลาดโต้รุ่ง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปัว โดยจะขับเคลื่อนสู่ตลาดดีมีมาตรฐาน ภายในปี 2567 โดยที่ประชุมมีการประชุมเกี่ยวกับสรุปการบริหารจัดการตลาดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระเบียบการบริหารจัดการตลาดสด และการจำหน่ายสินค้าในตลาดสด รวมถึงพิจารณารูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการตลาดสู่ตลาดดีมีมาตรฐาน ภายในปี 2567
โดยมีนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรี นางสาวลภัสสินี บุญยศวรพันธุ์ รองนายกเทศมนตรี นายกิตติกาจ เกียรติมหาชัย เลขานุการนายกเทศมนตรี และ พ.จ.อ.อุดร นัยทอง รองปลัดเทศบาล นางอมรรัตน์ หาญต๊ะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าฝ่าย และพนักงานจากกองสาธารณสุข ร่วมด้วยผู้ประกอบการที่จำหน่ายสินค้าในตลาดเทศบาล 1 (ตลาดบน) และตลาดโต้รุ่ง เข้าร่วมการประชุม และพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการตลาด