ชุดปฏิบัติการป้องกันและควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลปัว ดำเนินการทำความสะอาดและทำลายเชื้อ เพื่อควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 9.00 น. เทศบาลตำบลปัว โดยชุดปฏิบัติการป้องกันและควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลปัว ดำเนินการควบคุมโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 โดยทำความสะอาด และทำการพ่นทำลายเชื้อตามหลักอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 จุด บริเวณ บ้านสวนดอก หมู่ 6 ตำบลวรนคร สถานีตำรวจภูธรปัว ร้านมีลาภ อำเภอปัว จังหวัดน่าน
โดยนางยุภา ปัญญาวรรณ นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) เทศบาลตำบลปัว เข้าร่วมการปฏิบัติงานครั้งนี้