ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัวจัดกิจกรรมสายรักสายสัมพันธ์วันตรุษจีน ประจำปี 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลปัว โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว ได้จัดกิจกรรมสายรักสายสัมพันธ์วันตรุษจีน ประจำปี 2565 ขึ้นเพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในวันตรุษจีน ให้เด็กมีความกล้าแสดงออกในการทำกิจกรรมตอบคำถาม เต้น และร้องเพลง โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ปฏิบัติตามมาตรการ โควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด โดยทุกคนมีการวัดอุณหภูมิ ล้างมือ สวมหน้ากาก และการเว้นระยะห่าง
โดยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรี ได้เป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรมวันตรุษจีนของศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว พร้อมด้วยนางสาวลภัสสินี บุญยศวรพันธุ์ รองนายกเทศมนตรี และนายนำชาติ จันทร์ดีปลัดเทศบาล ได้กล่าวคำอวยพร และ ร่วมมอบอังเปาให้กับเด็ก ๆ ในครั้งนี้ โดยมีคณะครูและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเจ้าหน้าที่จากกองการศึกษา เทศบาลตำบลปัว เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย