เทศบาลตำบลปัว ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน หลักสูตร “นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง” รุ่นที่ 5 จากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลปัว ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน หลักสูตร “นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง” รุ่นที่ 5 จากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น โดยผู้เข้าอบรมได้เข้าเยี่ยม และศึกษาดูงานและฟังการบรรยายเรื่อง “การมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร, ธรรมมาภิบาลในการบริหารองค์กร, Smart City (น่านเมืองอัจฉริยะ) และนวัตกรรมในการบิรหารงานองค์กรเพื่อการพัฒนา
โดยมีนายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว นางสาวลภัสสินี บุญยศวรพันธุ์ รองนายกเทศมนตรี นายแดน จิตอารี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล นายนำขาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ นางอมรรัตน์ หาญต๊ะ ผู้อำนวยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จ่าเอกสถิต พงษ์เจตสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ให้การต้อนรับ และร่วมเสวนาการบริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลปัว