พิธีมอบเกียรติบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปฐมวัย รุ่นที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2565 เทศบาลตำบลปัว

พิธีมอบเกียรติบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปฐมวัย รุ่นที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2565 เทศบาลตำบลปัว

           วันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลปัว โดยกองการศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว จัดงานพิธีมอบเกียรติบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปฐมวัย รุ่นที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2564 และงานการแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จของตน รักและผูกพันกับสถานศึกษา ตลอดจนให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงความสามารถและพัฒนาการของบุตรหลาน รวมถึงเป็นการจัดแสดงสื่อการเรียนการกสอนที่ครูนำมาใช้สอนเด็ก ๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โดยมีนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางสาวลภัสสินี บุญยศวรพันธุ์ รองนายกเทศมนตรี นายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาลฯ นายอุทิศ จิตอารีย์ ประธานสภา นางวัฒนา พงษ์สุภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปัว และอาจารย์สุวิทย์ สุทธหลวง คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร่วมงานพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว