การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลตำบลปัว ปฏิญาณตนและแสดงเจตนารมณ์ เดินรณรงค์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลปัว จัดโครงการรณรงค์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อปลุกจิตสำนึกและเสริมสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต แก่บุคลากรในหน่วยงานประชาชนเกิดการยอมรับและเชื่อมั่นในการบริหารงานราชการของเทศบาลตำบลปัว ด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม และตรวจสอบได้ โดยมีการปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และเดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ไปตามถนนในเขตเทศบาลตำบลปัว ผ่านโรงแรมกรีนฮิลล์ ถนนสายร้านสุเกียว-วัดปรางค์ ผ่านวงเวียนตลาดสดเทศบาล 2 ผ่านโรงเรียนบ้านปรางค์ ถึงสำนักงานเทศบาลตำบลปัว
โดยมีนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว เข้าร่วมโครงการ พร้อมด้วยนายธวัช พรหมรักษ์ นางสาวลภัสสินี บุญยศวรพันธุ์ รองนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร นายอุทิศ จิตอารี ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  และ พ.จ.อ.อุดร นัยทอง รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง คณะครู นักเรียน เทศบาลตำบลปัว เข้าร่วมโครงการและเดินรณรงค์