ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมประชาคมท้องถิ่น

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เทศบาลตำบลปัว จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปัว