อบรมโครงการ เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บ้านนาป่าน หมู่ 1 ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน

วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลปัว โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดอบรมโครงการ เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ บ้านนาป่าน หมู่ 1 ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน สนับสนุงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปัว
โดยมีนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลปัว ได้มอบหมาย นายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาล เป็นประธานเปิดโครงการ ร่วมด้วย นายกิตติกาจ เกียรติมหาชัย เลขานุการนายกเทศมนตรี อาจารย์เรืองฤทธิ์ สวนคำกอง นางอมรรัตน์ หาญต๊ะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปัว เข้าร่วมในพิธี และวิทยากรนางสาวจริยา กันธุระ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)