อบรมโครงการ เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ บ้านป่าลาน หมู่ที่ 5 ตำบลปัว

วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลปัว โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดอบรมโครงการ เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ บ้านป่าลาน หมู่ 5 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน สนับสนุงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปัว
โดยมีนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลปัว ได้มอบหมาย นายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาล เป็นประธานเปิดโครงการ ร่วมด้วย นายยงค์ หาญยุทธ กำนันตำบลปัว นายธวัช พันชน ผู้ใหญ่บ้าน บ้านป่าลาน นางอมรรัตน์ หาญต๊ะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปัว ประชาชนในชุมชน เข้าร่วมในพิธี และวิทยากรนางสาวจริยา กันธุระ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)