ประชาสัมพันธ์เพจเฟซบุ๊คของ สคบ.

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้จัดทำช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางสื่อออนไลน์ เพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างการรับรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้แก่ประชาชนในการอุปโภคสินค้าและบริการต่าง ๆ ได้อย่างปลอดภัยและเป็นธรรม โดยสามารถเข้าไปติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ https://www.facebook.com/ocpb.official