อบรมโครงการ เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ บ้านป่าหัด หมู่ที่ 2 ตำบลปัว

วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลปัว โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดอบรมโครงการ เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ บ้านป่าลาน หมู่ 5 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน สนับสนุงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปัว
โดยมีนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลปัว เป็นประธานเปิดโครงการ ร่วมด้วย นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรี นายกิตติกาจ เกียรติมหาชัย เลขานุการนายกเทศมนตรี นางวัฒนา พงษ์สุภา สมาชิกสภาเทศบาล อาจารย์เรืองฤทธิ์ สวนคำกอง นายนิคม ไชยโย ผู้ใหญ่บ้านบ้านป่าหัด นายมงคล พุ่มพงษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง นางอมรรัตน์ หาญต๊ะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปัว ประชาชนในชุมชน เข้าร่วมการอบรม และวิทยากรนางสาวจริยา กันธุระ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)