อบรมโครงการ เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ บ้านร้อง หมู่ที่ 4 ตำบลปัว

วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลปัว โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดอบรมโครงการ เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ บ้านร้อง หมู่ 4 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปัว
โดยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลปัว ได้มอบหมายนายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการ ร่วมด้วย นายกิตติกาจ เกียรติมหาชัย เลขานุการนายกเทศมนตรี นายธวัช อุตรชน สมาชิกสภาเทศบาล อาจารย์เรืองฤทธิ์ สวนคำกอง นายเจษฎา สุทธหลวง ผู้ใหญ่บ้านบ้านร้อง หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปัว ประชาชนในชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน เข้าร่วมการอบรม และวิทยากรนางอมรรัตน์ หาญต๊ะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางสาวจริยา กันธุระ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)