ประชาสัมพันธ์ เลื่อนการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 15 พ.ศ.2565 เป็น ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2565