อบรมโครงการ เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ แก้ม หมู่ที่ 5 ตำบลวรนคร

อบรมโครงการ เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ แก้ม หมู่ที่ 5 ตำบลวรนคร

          วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลปัว โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดอบรมโครงการ เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ บ้านแก้ม หมู่ 5 ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน สนับสนุงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปัว
โดยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลปัว ได้มอบหมายนายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการ ร่วมด้วย นายธวัช อุตรชน สมาชิกสภาเทศบาล นายยงค์ หาญยุทธ กำนันตำบลปัว นายยงยุทธ จันพฤกษ์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านแก้ม นางสาวรติชา ชนะศักดิ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปัว ประชาชนในชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เข้าร่วมการอบรม และวิทยากรนางสาวจริยา กันธุระ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)