ประชุมโครงการยกระดับศักยภาพชุมชนสู่สังคมที่เป็นมิ่งกับสิ่งแวดล้อม การอบรมเชิงปฏิบัติการการลดก๊าซเรือนกระจกและคาร์บอนต่ำ

ประชุมโครงการยกระดับศักยภาพชุมชนสู่สังคมที่เป็นมิ่งกับสิ่งแวดล้อม
การอบรมเชิงปฏิบัติการการลดก๊าซเรือนกระจกและคาร์บอนต่ำ

         วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลปัว โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมโครงการยกระดับศักยภาพชุมชนสู่สังคมที่เป็นมิ่งกับสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปัว โดยมีนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว เป็นประธานเปิดประชุม ร่วมด้วย นางสาวลภัสสินี บุญยศวรพันธุ์ รองนายกเทศมนตรี นายนำชาติ จันทรี ปลัดเทศบาล โดยการประชุม เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการการลดก๊าซเรือนกระจกและคาร์บอนต่ำ พร้อมทั้งคัดเลือกประเด็นเพื่อจัดทำบัญชีการลดก๊าซเรือนกระจกของชุมชน เพื่อขับเคลื่อนพัฒนาและยกระดับชุมชนต้นแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากคุณสิริวัฒนา กังวาลเลิศ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 จังหวัดลำปาง พร้อมคณะ โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการอบรม เป็นชุมชนบ้านต้นแหลง ตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน