เทศบาลตำบลปัว รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2565

เทศบาลตำบลปัว รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2565

         วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลปัว รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2565 โดยทีมประเมินประสิทธิภาพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของจังหวัดน่าน โดยมีการประเมิน 5 ด้าน คือ 1) การบริหารจัดการ 2) การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 3) การบริหารการเงินและการคลัง 4) การบริการสาธารณะ 5) ธรรมาภิบาล