ประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565

ประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 วันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2565
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว

         เทศบาลตำบลปัว จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาตำบลปัว โดยมีนายอุทิศ จิตอารี ประธานสภาเทศบาลตำบลปัว เปิดประชุม และมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปัว นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรี คณะบริหาร นายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
โดยที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 การเลือกเลขานุการสภาเทศบาล และการเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และญัตติ เสนอ (ร่าง) เทศบัญญัติเรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2565 และ (ร่าง) เทศบัญญัติเรื่องสุสานและฌาปนสถาน