ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒๑ / ๒๕๖๕

เนื้อหา : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒๑ / ๒๕๖๕ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในด้านต่าง ๆ ดังนี้

มาตรการด้านการป้องกัน และการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙)

๑. แจ้งเตือนสถานการณ์โควิด – ๑๙ ประเทศไทยเป็นระดับ ๓

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

๒. ปภ. แนะรู้ทัน รับมือภัยพิบัติ ดำเนินชีวิตปลอดภัย

๓. เตือนภัยระวัง ! ไลน์ปลอม

มาตรการด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๔. การบำบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ตามนโยบายรัฐบาลเปิด “สายด่วนเลิกยาเสพติด”

๕. อย่าโอน… รณรงค์คนรู้ทันแก๊งคอลเซ็นเตอร์

แหล่งข่าว: เว็บไซต์กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย www.pr.moi.go.th/index-pr.htm
เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ