ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการ และเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศ

เนื้อหา : ด้วย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการ เรื่อง “สานพลังเครือข่าย ปกป้องโลก ปกป้องเรา สู่อนามัยสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” ในการประชุมวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี ๒๕๖๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. โดยถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook กรมอนามัย และ Cisco Webex และขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศ ภายใต้หัวข้อ “ปกป้องโลก ปกป้องเรา ด้วยอนามัยสิ่งแวดล้อม : Only One Earth , Be Better Together” ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://zhort.link/MQe หรือตาม QR Code ด้านล่างในหนังสือ

แหล่งข่าว : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์