มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด – ๑๙ และประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสถานที่ หรือพื้นที่แออัด

เนื้อหา : ด้วย จังหวัดน่าน ได้ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ ๘ / ๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  หรือโรคโควิด – ๑๙ และประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสถานที่ หรือพื้นที่แออัด ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ข้อปฏิบัติในการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า

การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ให้เป็นการปฏิบัติโดยความสมัครใจ โดยให้ประชาชนพิจารณาประโยชน์ด้านสุขอนามัยในการป้องกันการแพร่เชื้อ และการรับเชื้อ กรณีเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด – ๑๙ หรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ขอให้สวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีตลอดเวลา เมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่น จนกว่าจะพ้นระยะติดต่อ เว้นแต่มีปัญหาทางสุขภาพที่ทำให้ไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยได้ หรือขณะรับประทานอาหาร

        ๒. มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ

ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม , สถานบริการ , สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ , สถานบันเทิง , ผับ , บาร์ , คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษระคล้ายกัน สามารถเปิดให้บริการจำหน่าย และการบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ แต่ต้องดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดน่าน

        ๓. มาตรการเฝ้าระวัง เพื่อควบคุม และป้องกันการระบาดของโรค

การจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลจำนวนมาก ให้สามารถทำได้ตามความเหมาะสม โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด หากมีบุคคลรวมกลุ่มกันมากกว่า ๒,๐๐๐ คน ขึ้นไป ให้ผู้รับผิดชอบแจ้งการจัดกิจกรรมดังกล่าวต่อนายอำเภอในท้องที่ล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า ๗ วันทำการ

*** สำหรับสถานที่ หรือพื้นที่แออัด ได้แก่ สถานบันเทิง , สถานที่ระบบปิด , ขนส่งสาธารณะ , ตลาด หรือสถานที่ที่มีการร่วมกิจกรรม ที่มีคนรวมกลุ่มจำนวน ๕๐ คนขึ้นไป ควรสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ให้ถูกสุขลักษณะ เว้นแต่มีปัญหาทางสุขภาพที่ทำให้ไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยได้ หรือขณะรับประทานอาหาร และดำเนินการตามหลัก D-M-H-T-T-A ประกอบด้วย การเว้นระยะระหว่างกัน , สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า , หมั่นล้างมือ , ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย , ตรวจหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด – ๑๙ และใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะ ***

แหล่งข่าว : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์