เลื่อนวันสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

เนื้อหา : ตามที่ เทศบาลตำบลปัว ได้ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่ และระเบียบกฎหมายที่ใช้ในการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (คนงานประจำรถขยะ) เดิมได้กำหนดวันสรรหาในวันจันทร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปัว จึงขอเลื่อนการสรรหาและเลือกสรรเป็นวันจันทร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ แทน โดยระยะเวลาและสถานที่สรรหาเดิม เนื่องจากสถานที่การสรรหาในวันดังกล่าวมีการจัดอบรม สำหรับผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องได้รับคะแนนการประเมินสมรรถนะการสอบแต่ละภาค ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ เทศบาลฯ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลปัว ชั้น ๑ และเว็บไซต์เทศบาลตำบลปัว www.tessabanpua.com

แหล่งข่าว : สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปัว

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์