การจัดประชุมจิบกาแฟ แลบ้าน แป๋งเมืองปัว

เนื้อหา : ด้วย เทศบาลตำบลปัว ซึ่งนำโดย นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ร่วมกับ ที่ว่าการอำเภอปัว ภายใต้การนำของนายสมเกียรติ อาจสังข์ นายอำเภอปัว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอปัว และภาคเอกชน ได้ดำเนินการเข้าร่วมและจัดประชุมจิบกาแฟ แลบ้าน แป๋งเมืองปัว ในวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปัว เพื่อร่วมเสวนา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ และทิศทางการพัฒนาอำเภอปัว ให้มีความเจริญอย่างมีทิศทาง

แหล่งข่าว : นายกฤษณ์ ปาคำ ตำแหน่ง ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอปัว

ถ่ายภาพ : นายวีระศักดิ์ วิพาพรรณ์ ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ และนางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

เรียบเรียงข่าว & เผยแพร่ : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ