การขยายกำหนดเวลาดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

เนื้อหา : ด้วย เทศบาลตำบลปัว ได้กำหนดขยายเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. การชำระภาษีตามแบบแจ้งประเมิน จากเดิมภายในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เลื่อนไปเป็นภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

๒. การผ่อนชำระภาษี ซึ่งแบ่งเป็น ๓ งวด คือ

จากเดิมงวดที่ ๑ ภายในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เลื่อนไปเป็นภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

จากเดิมงวดที่ ๒ ภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เลื่อนไปเป็นภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

จากเดิมงวดที่ ๓ ภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เลื่อนไปเป็นภายในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

๓. การมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่ค้างชำระภาษี จากเดิมภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เลื่อนไปเป็นภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

๔. การแจ้งรายการภาษีค้างชำระให้กับสำนักงานที่ดิน จากเดิมภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เลื่อนไปเป็นภายในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่ งานผลประโยชน์ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลปัว โทร. ๐ – ๕๔๗๙ – ๑๔๐๐ ต่อ ๒๗ ในวันและเวลาราชการ

แหล่งข่าว : ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลปัว

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ