ล้างตลาดสดเทศบาล ๒ (ตลาดล่าง) และล้างถนนบริเวณวงเวียนบ้านปรางค์

เนื้อหา : วันนี้ เวลาประมาณ ๑๐.๐๗ น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปัว ดำเนินการล้างตลาดสดเทศบาล ๒ (ตลาดล่าง) เพื่อรักษาความสะอาดในพื้นที่จุดเสี่ยงก่อให้เกิดเชื้อโรคต่าง ๆ และล้างถนนบริเวณวงเวียนบ้านปรางค์ เพื่อเตรียมความพร้อมของพื้นที่การจัดกิจกรรมถนนคนเดิน “เตียวกาดแลงเมืองปัว”

แหล่งข่าว & ถ่ายภาพ : นายชยกร ศรียา

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ