ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒๖ / ๒๕๖๕

เนื้อหา : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒๖ / ๒๕๖๕ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในด้านต่าง ๆ ดังนี้

มาตรการด้านการป้องกัน และการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙)

๑. ๔ แยก ปลอดโควิด – ๑๙ ลดการนำเชื้อเข้าบ้าน

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

๒. รู้หรือไม่ “ไฟดับ” หลาย ๆ ครั้ง เกิดจากสิ่งนี้

๓. ไทยและจีนร่วมผลักดัน และพัฒนาช่องทางการขนส่งผลไม้ไทยไปจีน

๔. การขอต่ออายุใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงาน

มาตรการด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๕. ฟีเจอร์ใหม่บน Line @๑๗๘๔DDPM บริการแจ้งเตือนภัย

แหล่งข่าว: เว็บไซต์กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย www.pr.moi.go.th/index-pr.htm
เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ