ย้ายปลั๊กไฟ บริเวณศาลาที่พักอเนกประสงค์ เพื่อป้องกันการมั่วสุมของเยาวชนในเวลายามวิกาล

เนื้อหา : วันนี้ เวลา ๑๓.๐๐ น. งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ กองช่าง เทศบาลตำบลปัว ได้ออกดำเนินการย้ายปลั๊กไฟ บริเวณศาลาที่พักอเนกประสงค์ บริเวณข้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เทศบาลตำบลปัว เพื่อป้องกันการมั่วสุมของเยาวชนในเวลายามวิกาล

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางนวลจันทร์ หาญยุทธ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ