ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารตำบลโคกแย้ จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562  เทศบาลตำบลปัว นำโดย สมาชิกสภาเทศบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและพนักงานเทศบาลร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลปัว ผู้ใหญ่บ้านและผู้สูงอายุบ้านร้อง หมู่ที่ 4 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ จังหวัดสระบุรี ในการมาศึกษาดูงานเรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในตำบลปัว รวมถึงการดำเนินงานและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปัว ณ ศาลาน่านวิจิตร บ้านร้องหมู่ที่ 4 ตำบลปัว อำเภอปัว