ประชุมการพิจารณาจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖

เนื้อหา : ในวันนี้ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสุภาวัตร ศิริบูรณ์ รองปลัดเทศบาลตำบลปัว เป็นประธานในที่ประชุม ได้นำทีมหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลปัวที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมการพิจารณาจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปัว เพื่อให้การจัดทำจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเสร็จทันตามเวลาที่กำหนด

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ