อำนวยความสะดวกจัดเตรียมเครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ให้แก่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๓๒

เนื้อหา : ในวันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวลภัสสินี อุ่นเรือน รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการอำนวยความสะดวกจัดเตรียมเครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ให้แก่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๓๒ ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลฯ ตามที่ทำหนังสือร้องขอมา เพื่อป้องกันมิให้กำลังพลของหน่วยเป็นไข้เลือดออก

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางสาวจริยา กันธุระ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ