กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

เนื้อหา : ด้วย นางสาวลภัสสินี อุ่นเรือน รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปัว สังกัดกองการศึกษา ดำเนินการจัดกิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ภายใต้โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปัว ทั้งนี้ ได้รับเกียรติเชิญวิทยากรโดยคุณนัฐญาภรณ์ บริสุทธิ์ จากหัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ โรงเรียนวัดปรางค์ มาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักวิธีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น ให้กับเด็กนักเรียน เพื่อให้รู้จักอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีในปัจจุบัน

แหล่งข่าว & ถ่ายภาพ : เพจ Facebook ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน
เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ