กิจกรรมเปิดเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุสัปดาห์แรก

เนื้อหา : ด้วย นางสาวลภัสสินี อุ่นเรือน รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้งานสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปัว ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เปิดเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเป็นสัปดาห์แรก ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ หอประชุมหมู่บ้าน หมู่ ๘ ตำบลปัว (บ้านปรางค์พัฒนา ๒) โดยภายในกิจกรรมได้มีการเคารพธงชาติหน้าเสาธง , กิจกรรมนันทนาการ ร้องเพลงประจำโรงเรียน และอบรมให้ความรู้ทางด้านกฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น กฎหมายมรดกและทรัพย์สิน เป็นต้น

แหล่งข่าว & ถ่ายภาพ : นางสาวคมคาย อุตรชน ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ