ออกให้บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และนำส่งผู้ได้รับบาดเจ็บ จากอุบัติเหตุขับขี่รถจักรยานยนต์ ณ บริเวณพื้นที่หมู่ที่ ๔ ตำบลปัว (บ้านร้อง)

เนื้อหา : ด้วย วิทยุศูนย์นเรนทรน่าน ได้วิทยุประสานแจ้งมาว่า มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุขับขี่รถจักรยานยนต์ ณ บริเวณพื้นที่หมู่ที่ ๔ ตำบลปัว (บ้านร้อง) จำนวน ๑ ราย ทั้งนี้ นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลปัว จึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว ออกให้บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และนำส่งผู้ได้รับบาดเจ็บ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวต่อไป

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายปฏิภาณ บุระสิทธิ์

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ